معرفی

مشخصات فردی

احمد خوش گرد

نام - نام خانوادگی : احمد   خوش گرد

پست الکترونیکی : a_khoshgard@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی انرژی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی انرژی

محل خدمت : دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 9

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377-06-01

احمد خوش گرد
احمد خوش گرد

محل خدمت :
    دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر
مرتبه علمی :
    استادیار
^